Faktaark om Blindernveien 6

Faktaark om Blindernveien 6

Marienlyst og Fagerborg vel er svært positive til studentboliger i Blindernveien 6, men mener at planene som er lagt fram er for store og dominerende.

Marienlyst og Fagerborg vel, Blindern vel og Sameiet Blindernveien 2 og 4 har laget dette faktaarket om SiOs planer i Blindernveien 6.

Hva ønsker SiO å gjøre i Blindernveien 6?

Studentsamskipnaden i Oslo (SIO) ønsker å omregulere tomten ved siden av NRK og Marienlyst skole fra kontor/offentlig bygg (undervisning, barnehage) til boligformål med sikte på å bygge over 400 studentboliger.

SiO ønsker en regulering av tomten som bryter dramatisk med kommuneplanens krav til utnyttelsesgrad, fysisk høyde, areal på bakkeplan, P-plasser m.v. og som sprenger grensene i gjeldende reguleringsplan vedtatt i 2010 og statlige retningslinjer for støy mm.  

SiOs forslag innebærer å dekke den 4 mål store tomten med en svært stor base med to tårn på 11 og 13 etasjer på toppen, uten areal på bakkeplan. Plan og bygningsetaten (PBE) anbefaler at SIOs planforslag ikke vedtas. PBE har presentert et eget alternativ som er noe redusert. PBEs utkast er imidlertid basert på SiOs planer, hvor de i hovedsak kun har kuttet et tårn, og vil også bli svært dominerende og stort.

illustrasjon-b6

Fagekspertene i Rådet for Byarkitektur har vurdert saken og enstemmig anbefalt at byggets volum bearbeides totalt og at det utvikles et nytt alternativ. Byantikvaren er også sterkt kritisk til SiOs forslag og uttaler at  «Tiltaket er så stort at det er i konflikt med disse verdiene (kulturminner) slik det nå er utformet» og «anbefaler et langt mindre omfattende bygg».

Sykkel- og turveien «Grønn Rute» ble i 2009 vedtatt lagt gjennom Blindernveien 6, hvor det står en rekke gamle store trær. SiOs planforslag innebærer at de vernede trærne hugges, og at «Grønn Rute» ledes langs en kunstig trasé utenom tomten. Dette er uheldig og representerer trafikkfare for barn og unge, som har skoleveien gjennom området. Med tomten følger det en rettslig forpliktelse for SiO å bygge en en 6-avdelings barnehage. Dette er i SiOs planforslag redusert til en minibarnehage med 4 avdelinger for småbarn under 2 år. Det er mangel på barnehageplasser i området, og en slik reduksjon er uakseptabel.

Naboer og begge relevante velforeninger er positive til at det bygges studentboliger på Marienlyst. Men et samlet nabolag er sterkt kritisk til dimensjonene i begge forslag. Bygningen blir i begge tilfeller alt for stor og dominerende. Vi ber derfor politikerne avvise begge forslagene.

Vennlig hilsen
Marienlyst og Fagerborg vel
Blindern vel
Sameiet Blindernveien 2 og 4


Marienlyst vel ønsker studentene velkommen til Marienlyst!

Vi er positive til studentboliger i Blindernveien 6, men mener at både SiO og PBEs forslag er for store, dominerende, vil skape for mye støy og hindre god byutvikling. Vi mener derfor at begge forslagene må avvises.

Barnehagen er for liten: Det legges opp til en fire avdeligsbarnehage for barn under 2 år, siden dette krever lite uteareal. Området har stort behov for større barnehage, noe som lå som premiss for SiOs kjøp av tomten. Tomten er den eneste i området som er regulert til barnehageformål.

Studentene og barnehagebarna mangler tilfredsstillende uteareal på bakken: Siden bygget er så stort legges det opp til utearealer på taket for studentene og en uteservering er tegnet inn i skyggen av huset langs den trafikerte Blindernveien. Det naturlige er å legge felles utearealer og møteplasser i samband med Grønn rute mot syd.

Det mangler gode solfylte torg og møteplasser på bakkeplan: Begge forslagene satser på å bryte med kommuneplanens krav til felles utearealer/møteplasser. Dette mener vi er helt uakseptabelt i et av Oslos allerede tettest befolkede områder. Vi trenger gode felles sammenhengende grønne arealer på bakkeplan.

Utnyttelsesgraden må reduseres av hensyn til Marienlyst skole og Tusentrippen- Marienlyst gård- og Kirsebærjordet barnehage, Suhms gate barnehage, fredede Halvor Blinderens grav, Blinderen gård og øvrige verneverdig bebyggelse i området.

For mange blir boende i rød støysone: Det legges opp til takterrasser hvilket vil føre til at naboer ikke får noen stille side. Dette er et brudd mot statens støyretningslinjer (side 80) . Det planlegges dermed for skadelige boligforhold både for studentene og  beboerne i området.

Tur- og skoleveien «Grønn Rute» er lagt unaturlig og er ikke lenger grønn: «Grønn Rute» er i begge planforslagene lagt i en kunstig rute langs den tungt trafikkerte Blindernveien, i stedet for som en naturlig forlenging som i dag diagonalt gjennom planområdet (se illustrasjon under). Planene vil føre til en farlig skolevei sammen felles bil-, vare- og renovasjons-innkjørsel (side 89).

Da gjeldende regulering ble vedtatt i 2010, ble byggegrensen mot nabo i sør lagt 19 meter fra eiendomsgrensen nettopp for å sikre grøntområde. I planforslaget fra SiO er avstanden redusert til bare 6,5 meter. Vi mener at  «Grønn Rute» bør legges mellom Blindernveien 4 og 6 i tråd med kommunedelplan for torg og møteplasser, som ble vedtatt i 2009. Barna kan da fortsatt ha en trygg og grønn skolevei. De verneverdige trærne kan bevares, avstanden mellom byggene øker, vi får sammenhengende grøntområder, det nye bygget ikke blir en mur som deler området og  «Grønn Rute» forblir grønn.

kart2

Alle verneverdige er trær fjernet: I SiOs planforslag skal alle verneverdige gamle trær fjernes, selv om gjeldende regulering forutsetter bevaring av tre. Det dreier seg om hele 13 trær. Dette mener vi er ødeleggende for en god byutvikling og naturmangfold. Gjennom å legge  «Grønn Rute» diagonalt som illustrert over kan alle trær bevares (side 79-80 og illustrasjon over).

Utearealene er lagt på taket, dette gir dårlig boligkvalitet og skadelig støy: For å bygge maksimalt på tomten har utearealet for studentene blitt lagt på takene. Siden dette skal bli studentboliger vil dette føre til kontinuerlige støykonflikter for beboerne i området. Dette vil også føre til at nabobeboerne får rød støysone i to retninger, hvilket bryter med statlige retningslinjer for støy (T 1442/12). Utearealene må i større grad legges på bakken.

Bygget er for stort og må reduseres: Begge planforslagene legger opp en massiv karre-kropp på 5 etasjer og ett (PBEs forslag) og to tårn (SIOs forslag)  på henholdsvis 11 og 13 etasjer. Dette vil totalt dominere og krenke de verneverdige bygg og steder rundt og kaste lange skygger over naboer og småhus bebyggelsen bak. Bygget må ned i volum og høyder!

Bygget  ligger for tett på nabobygget, avstand må økes betraktelig: Bygget er lagt med en avstand på bare 23 meter fra nabobygget Blindernveien 4. Dette vil skape skadelige  lyd-, vind- og lysforhold for beboerne på begge sider. SiOs planlagte bygg 12,5 meter nærmere Blindernveien 4 og er 5 etasjer høyere enn det gjeldende regulering fra 2010 tillater. En dramatisk endring på kort tid, helt uakseptabel.

Antall hybler bør reduseres til 180 leiligheter: Det legges opp til 409 /295 boenheter i de to planforslagene. Tomten er på 4602 kvm og de to planforslagene legger opp til en BRA på enorme 12150/10000 kvm (side 9,11). Det vil skade området betraktelig å ha en slik bomaskinen i området. Forslaget bør reduseres til maksimalt 180 leiligheter, et boligbygg som fortsatt vil være blandt de største i Oslo.

Verneverdige bygg er ikke tatt hensyn til: Tomten har verneverdige og gullistede bygg som bispegården, Halvor Blinderns grav, Marienlyst barnehage, Vestre Aker kirke, de funksjonalistiske særegne punkthusene Blindernveien 2 og 4  for å nevne noen. Som Byantikvaren har påpekt er SiOs forslag så enormt at det totalt vil dominerende opplevelsen av området (side. Dette bryter med god byggeskikk, viktige verdier og en god byutvikling.

God og trygg skolevei må sikres: Det ligger flere skoler og barnehager og bruksområder for barn som naboer til tomten (Marienlyst, Blindernveien, Leker’n etc.) . Mange barn benytter i dag  «Grønn Rute» som går diagonalt over tomten Blindernveien 6 som sin skolevei og vei til uteaktiviteter. Ved å legge skoleveien sammen med innkjørsel for NRK utrykninger, vare- og renovasjons-biler settes barnas sikkerhet i fare. Derfor bør skoleveien og «Grønn Rute» gå mellom Blindernveien 4 og Blindernveien 6.

Siderreferansene er til  Plandokumentet “Blindernveien 6, Blindern, Planforslag for offentlig ettersyn. Detaljregulering SAK 201406255

Stengt for kommentarer.